english македонски 
НАСЛОВНА ИСТОРИЈАТ НАЈНОВ ПРИМЕРОК АРХИВА КОНТАКТ


тутун 2011

 

 Karolina Kocoska, Ilija Risteski pdfs/vol 61 1-6 4. 22-30p.pdf

 

ANTIOXIDANT ACTIVITY OF TOBACCO (Nicotiana tabacum L.) IN INTOXICATION WITH HEAVY METALS

Lenka Cvetanovska¹, Gordana Dimeska¹, Marija Srbinoska²,

Ivana Klincarska-Jovanovska ¹, Svetlana Bozinovska 3, Ana Cvetanovska ¹

¹Institute of Biology, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, 1000 Skopje,

Republic of Macedonia

²University”St.Kliment Ohridski”-Bitola, Scientific tobacco institute-Prilep

3Postgraduate student of Institute of Biology, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Skopje

 

АНТИОКСИДАТИВНА АКТИВНОСТ КАЈ ТУТУНОТ (Nicotiana tabacum L.)

ПРИ ИНТОКСИКАЦИЈА СО ТЕШКИ МЕТАЛИ

Контаминацијата со тешки метали претставува приоритетен проблем во современото општество којиницира низа малформации, посебно кајрастенијата, во услови на силна интоксикација со истите. Целта на оваа студија е одредување на биохемиско-физиолошките параметри на тутунот (Nicotiana tabacum L) од реколтата 2008 кајдве ориенталски сорти (Прилеп П-156/1 и Јака Јв-125/3). Растенијата се одгледувани во контролирани, експериментални услови во стакленик на Ботаничката градина при Институтот за биологија (Природно-математички факултет, Скопје). За секојтретман земени се по десет тутунските растенија кои беа третирани со тешки метали (бакар, кадмиум и олово) и фунгицид (Antracol WP-70) во четири различни концентрации. Истовремено е поставена контролна група од десет тутунски растенија. За анализа се земани по десет целосно зрели листови од појаси на долен, среден и горен лист.

Сите испитувања се направени во три повторувања. За овојтруд анализиран е материјал од горниот лист, или трета инсерција од вегетацискиот период на растенијата. Во постапките за анализа акцентот беше ставен на испитувањето на содржината на хлоропласни пигменти (спектрофотометриски метод по Holm и Wettstein, 1958), активноста на каталазата (титриметриски метод по Бах и Опарин), како и содржината на антоцијани (спектрофотометрирање на 510nm). Ефектите од интоксикацијата се одредени преку споредба на третираните садови со контролната група на тутунски растенија, со цел да се потврдат сознанијата за влијанието на тешките метали врз карактеристиките на тутунот како комерцијални.

 

Клучни зборови интоксикација, тутун, тешки метали, фунгициди, хлоропласни пигменти