english македонски 
НАСЛОВНА ИСТОРИЈАТ НАЈНОВ ПРИМЕРОК АРХИВА КОНТАКТ


тутун 2011

 

 Karolina Kocoska, Ilija Risteski pdfs/vol 61 1-6 2. 10-14p.pdf

RATIO BETWEEN GREEN AND DRY MASS IN SOME TOBACCO VARIETIES OF THE TYPE PRILEP

Milan Mitreski
University”St.Kliment Ohridski”-Bitola, Scientific Tobacco Institute-Prilep
Kicevski pat bb, 7500 Prilep; e-mail: kirilfiliposki@yahoo.com

СООДНОС НА КОЛИЧЕСТВО ЗЕЛЕН И СУВ ТУТУН КАЈ НЕКОИ СОРТИ ОД ТИПОТ ПРИЛЕП

Истражувањата на соодносот зелен/сув тутун се вршени во 2009 и 2010 година на опитното поле од Институтот за тутун Прилеп, кајшест сорти на тутун од типот прилеп и тоа:прилеп П-23, П 12-2/1, НС-72, 66-9/7, П-79-94 и прилеп басма 82. Просечните двегодишни вредности се движат во мал сооднос од 6,11:1 до 6,95:1, или просечно 6,64:1. Имено сортата прилеп П 66-9/7 има просечна вредност од 6,11:1, сортата прилеп басма 82 од 6,58:1. Останатите сорти на тутун покажале малку поголеми просечни вредности од контролата и тоа прилеп НС-72 од 6,77:1, потоа сортата прилеп П-79-94 со 6,86:1 и со најголем просечен сооднос се карактеризира сортата П 12-2/1 со вредност од 6,95:1. Соодносот на зелен и сув тутун може да се презентира и како продуктивност на растенијата. При што со најголема продуктивност од испитуваните сорти на тутун се одликува сортата прилеп П 66-9/7, а со најмала сортата прилеп П 12-2/1.

 

Клучни зборови: тутун, прилеп, П-23, П 12-2/1, НС-72, П 66-9/7, П-79-94, прилеп басма 82