english македонски 
НАСЛОВНА ИСТОРИЈАТ НАЈНОВ ПРИМЕРОК АРХИВА КОНТАКТ


тутун 2010

 

  pdfs/vol 60 1-6 5..pdf

 

THE INFLUENCE OF SECONDARY TILLAGE ON SOILCOMPACTION AND THE YIELD OF FLUE CURED TOBACCO

Ivan Turšić1, Milan Mesić2, Ivica Kisić2, Stjepan Husnjak2

1Tobacco Institute Zagreb, Svetošimunska 25, 10 000 Zagreb, Croatia. E-mail: itursic@agr.hr

2Faculty of Agriculture, University of Zagreb, Svetošimunska 25, 10 000 Zagreb, Croatia

itursic@agr.hr

 

ВЛИЈАНИЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНАТА ОБРАБОТКА ВРЗ ЗБИЕНОСТА НА ПОЧВАТА

И ПРИНОСОТ НА ТУТУН ОД ТИПОТ ВИРЏИНИЈА

Во текот на 2005 и 2006 година беше извршено истражување на ефектот од примената на секундарната обработка на почвата врз типот вирџинија. Истражувањето е извршено на лувисол, на експерименталните површини од Институтот за тутун - Загреб во Питомача.

Покрајкласичната обработка на почвата (орање во есен и подготовки на почвата во пролет), во текот на пролетната обработка и подготовките за садење на тутунот, применет е подривач. Во текот на вегетациониот период, почвата беше рачно обработена (I), растресена со култиватор (II), и со подривач меѓу редовите(III). Електронски пенетрометар беше користен за мерење на почвениот отпор за време на цветањето на тутунот. Тутунот беше берен на 6 пати, а по последната берба беше утврден приносот на тутун. Сите резултати се статистички обработени со анализа на варијансата. Отпорот на збиеност на почвата беше помал, а приносот на тутунски лист повисок онаму каде што почвата беше обработена со подривач, во споредба со вообичаените мерки на почвена обработка во производството на тутун.

 

Клучни зборови: тутун, обработка на почвата, збиеност на почвата, принос на тутун.