english македонски 
НАСЛОВНА ИСТОРИЈАТ НАЈНОВ ПРИМЕРОК АРХИВА КОНТАКТ


тутун 2010

 

  pdfs/vol 60 1-6 3..pdf

 

STUDIES ON ТHE INHERITance of THE NUMBER OF LEAVES IN the CROSSES of virginia TOBACCO (NICOTIANA TABAC UM L.)

Yovko Djulgerski

Tobacco and Tobacco Products Institute-Plovdiv 4108 Markovo, Bulgaria

e-mail:yovko_dulg @abv.bg

 

ПРОУЧУВАЊЕ НА НАСЛЕДУВАЊЕТО НА БРОЈОТ НА ЛИСТОВИ KAJ КРСТОСКИTE ТУТУН ОД ТИПОТ ВИРЏИНИЈА

Со примена на анализата на хибридизација во природата се одредува степенот на генетската взаемност, бројот на гените по кои се разликуваат основните родителски форми,како и појавата на хетерозис и трансгресија во однос на бројот на листовите. Истражувањата се изведени со шест хибридни популации тутун од типот вирџинија во кои учествуваат најдобрите интродуцирани сорти од САД. Резултатите од истражувањето на Р1, Р2, F1 и F2, покажуваат дека бројот на листови кајтутунот од типот вирџинија секогаш се наследува доминантно во насока на родителот со поголем бројна листови. Бројот на гените кои влијаат врз истражуваната појава по која се разликуваат родителските компоненти се движи од 1 до 12. Силно изразената позитивна епистаза ја засилува фенотипската експресија на својството бројна листови од растение. Сигнификантен хетерозис е забележан во три од испитуваните крстоски. Утврдените високи вредности на коефициентите за наследност и за ефикасност на масовниот избор на фенотипови покажуваат дека изборот на генотипови со поголем бројна листови ќе биде поефикасен во пораните хибридни генерации.

 

Клучни зборови: тутун вирџинија, генетска анализа, наследување, наследност, трансгресија,хетерозис.