english македонски 
НАСЛОВНА ИСТОРИЈАТ НАЈНОВ ПРИМЕРОК АРХИВА КОНТАКТ


тутун 2011

 

Karolina Kocoska, Ilija Risteski pdfs/vol 60 1-6 1..pdf

 

 

Determination of the level of androgenesis in tobacco

Gordana Miceska

University”Sv. Kliment Ohridski”, Bitola,

Scientific Tobacco Institute, Kicevski pat, bb Prilep, R. Macedonia

e- mail: miceskag@mail.net.mk; miceska.gordana@yahoo.com.

 

ОДРЕДУВАЊЕ НА СТЕПЕНОТ НА АНДРОГЕНЕЗА КАЈТУТУНОТ

 

Методата на андрогенеза претставува најнова и најсигурна метода за добивање на хаплоидни растенија in vitro, каде вегетативното или генеративното јадро од поленовото зрно се стимулира за добивање на хаплоидни единки. Можноста за регенерација и формирање намикроспори кајодредени генотипови од тутунските растенија се различни, за таа цел во овојтруд вршевме испитувње на степенот на андрогенеза кајтри различни генотипови тутун. Како основен медиум за развиток на микроспорите беше користен NN- медиумот (Nitch J. P. и Nitch C., 1969), додека за ризогенеза и органогенеза МS-медиум( Murashige Т., и Skoog F., 1962), како и соодветни комбинациина растителни хормони и тоа: ЈАА, БАП, аденин, глутамин и кинетин.

 

Клучни зборoви: андрогенеза, медиум, генотипови, тутун