english македонски 
НАСЛОВНА ИСТОРИЈАТ НАЈНОВ ПРИМЕРОК АРХИВА КОНТАКТ


тутун 2011

 

  pdfs/vol 61 7-12 7. 120-129p.pdf

 

TOBACCO INFLUENCE ON REDUCTION OF POVERTY AMONG HOUSEHOLD FARMING

Mile Peshevski 1, Dragić Zivković 2 , Miloš Kocić 3, Marjana Trajkoska 4, Ljupčo Maneski 4

1 Mile Peševski, PhD, regular professor, University ”Ss Kiril and Methodius” in Skopje, Faculty of Agricultural Sciences and Food, Blvd Edward Kardelj bb, 1000 Skopje, Republic of Macedonia. e-mail: milepesevski@yahoo.com

2 Dragić Zivković, PhD, regular professor, University of Belgrade, Faculty of agriculture,

Nemanjina 6, 11080 Zemun- Belgrade, Republic of Serbia

3 Miloš Kocić, Mr, manager, Komercijalnа Banка а.д., Niš Republic of Serbia

4 Marjana Trajkoska, postgraduate students in Scientific Tobacco Institute, str. Kicevski pat bb,75000 Prilep

4 Ljupčo Maneski, postgraduate students in Scientific Tobacco Institute, str. Kicevski pat bb, 75000Prilep

 

ВЛИЈАНИЕ НА ТУТУНОТ ВРЗ НАМАЛУВАЊЕТО НА СИРОМАШТВОТО КАЈСЕМЕЈНИТЕ СТОПАНСТВА

Во трудов, најнапред се даваат неколку дефиниции на поимот сиромаштво, а потоа се

прави компаративна анализа на расположливите средства за живот и личната потрошувачка во Република Македонија и во Република Србија. При тоа е констатирано дека македонските граѓани трошат 14.9% повеќе отколку што имаат на располагање. Состојбата во РепубликаСрбија е обратна, тие имаат 12.1% повеќе отколку што вистински трошат. И во двете земји над 41% од вкупната потрошувачка се троши за храна и безалкохолни пијалоци. Република Македонија иако е помала (според вкупната територија) за 3.4 пати од Република Србија, таа за производство на тутун користи за 2.3 пати повеќе обработлива површина. Просечните приноси во Република Србија се повисоки за по 200 kg/ha во однос на приносите во Република Македнија, поради фактот дека таму се произведуваат и вирџиниски тутуни. И во двете земји бруто маржата е поголема во споредба со сите други култури, па дури при одгледувањето на млечни крави. Врз основа на тоа се констатира дека во иднина може да се зголемува површината со тутун, кое што, пак ќе придонесе за намалувањето на сиромаштијата, односно за зголемување на семејниот буџет од земјоделска дејност.

Клучни зборови: тутун, бруто маржа, сиромаштво.