english македонски 
НАСЛОВНА ИСТОРИЈАТ НАЈНОВ ПРИМЕРОК АРХИВА КОНТАКТ


тутун 2011

 

 Karolina Kocoska, Ilija Risteski pdfs/vol 61 7-12 4. 100-104p.pdf

 

THE EFFECT OF TYPE AND QUANTITY OF SILICATE MATERIALS DIRECTLY ADDED TO THE MIXTURE ON PHYSICAL CHARACTERISTICS OF CIGARETTES

Vesna Radojicic1, Nermina Djulancic2 , Marija Srbinoska3

1 Faculty of Agriculture, Belgrade- Zemun, Republic of Serbia, Nemanjina 6, 11080,Belgrade – Zemun Republic of Serbia, foodtech@agrif.bg.ac.rs

2 Faculty of Agriculture and Food Science, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

3 Scientific Tobacco Institute, Prilep, Republic of Macedonia

 

ЕФЕКТОТ НА ТИПОТ И КОЛИЧИНАТА НА СИЛИКАТЕН МАТЕРИЈАЛ ДИРЕКТНО ДОДАДЕН НА МЕШАВИНАТА ВРЗ ФИЗИЧКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЦИГАРИТЕ

Испитуван е ефектот на типот и количината на силикатен материјал директно додаден на

мешавината за цигари врз најважните физички својства на цигарите. Четири типови силикатен материјал (зеолит тип Y , ултрастабилен зеолит тип Y, зеолит тип пентасил и аморфен силициум диоксид) се додадени директно на тутунската мешавина во количества 3% и 5% на вкупната маса на тутунската мешавина. Цигарите се направени индустриски на машина за правење на цигари. Зеолитите се синтетизирани на Факултетот за Физичка хемија во Белград, каде се одредени и нивните физички својтва. Физичките карактеристики на цигарите се направени на СОДИМАТ а статистичката анализа е добиена од софтверот на самиот апарат. Од спроведените испитувања може да се заклучи дека директното додавање на силикатни материјали во тутунскта мешавина нема ефект врз масата и дијаметарот на испитуваните цигари. Спротивно на ова, отпорот на повлекување на цигарите се зголемува значително во зависност од типот и од количината на силикатен материјал. Сите четири типа на силикатен материјал предизвикуваат промени врз отпорот на повлекување. Влијанието е пропорционално на количината додаден силикатен материјал.

 

Клучни зборови: тутун, цигари, тестирање на цигари, Y- зеолит, тутунска мешавина