english македонски 
НАСЛОВНА ИСТОРИЈАТ НАЈНОВ ПРИМЕРОК АРХИВА КОНТАКТ


тутун 2011

 

 Karolina Kocoska, Ilija Risteski pdfs/vol 61 7-12 3. 95-99p.pdf

 

THE EFFECT OF RAW ON THE FILLING CAPACITY OF SHREDDED TOBACCO

Nuneski Robert, Nuneski Ilija

University”St.Kliment Ohridski”-Bitola, Scientific tobacco institute-Prilep

Kicevski pat bb. 7500 Prilep; e-mail: robert.nuneski@gmail.com

 

ВЛИЈАНИЕ НА СУРОВИНАТА ВРЗ ПОЛНЕЧКАТА СПОСОБНОСТ НА СЕЧЕНИОТ ТУТУН

Во овојтруд се презентирани податоците од истражувањата за влијанието на полнечката

способност на сечениот тутун. Од истражувањата се констатира дека ориенталските тутуни имаат најголем дензитет од 270 g/cm3 . Дензитетот на суровината од типот вирџинија просечно изнесува 260 g/cm3, од тутунското фолио 240 g/cm3, а од типот берлеј170 g/cm3. Од аспект на типот, со најмал дензитет се одликуваат тутунските ребра од типот берлеј Комбинациите на тутунските мешавини во големите тутунски компании па и кајнас, главно се базираат на комбинација помеѓу ориенталските, берлејските и вирџиниските суровини, тутунското фолио и експандираните тутунски ребра.

 

Клучни зборови: полнечка спсобност, сечен тутун, вирџинија, берлеј ориенталски