english македонски 
НАСЛОВНА ИСТОРИЈАТ НАЈНОВ ПРИМЕРОК АРХИВА КОНТАКТ


тутун 2011

 

 Karolina Kocoska, Ilija Risteski pdfs/vol 61 7-12 1.79-85p.pdf

 

ANALYSIS OF THE CRITERIA FOR QUALITATIVE AND QUANTITATIVE EVALUATION OF RAW TOBACCO LEAF IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

 

Kiril Filiposki1), Milan Mitreski1), Valentina Pelivanoska1), Natasa Zdraveska1), Milan

Bozinoski2), Stanko Janceski3), Aliriza Elezi3), Vase Simoska-Boskova3)

1)University”St.Kliment Ohridski”-Bitola, Scientific tobacco institute-Prilep

Kicevski pat bb. 7500 Prilep; e-mail: kirilfiliposki@yahoo.com

2)Tobacco Combine-Prilep,

3)Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy of R. Macedonia

 

АНАЛИЗА НА МЕРИЛАТА ЗА КВАЛИТАТИВНА И КВАНТИТАТИВНА ПРОЦЕНА НА СУРОВИОТ ТУТУН ВО ЛИСТ ВО Р. МАКЕДОНИЈА

Процената на тутунот при откупот во последниве години во практиката не соодветствуваше со мерилата пропишани во постојниот Правилник. Тоа е резултат на високиот квалитет на тутунот што го даваат одгледуваните типови и сорти и примената на современите агротехнички мерки во производството. Постојат инсерции кои според квалитетот на употребната вредност во индустриската класификација можат да се рангираат во повисоките класи. Во Правилникот за мерилата за квалитативна и квантитативна процена на суровиот тутун во лист за ориенталските типови на тутун прилеп, јака, џебел и басмак (“Службен весник на РМ” 16/2007 и 144/2010) се наведени 6 откупни класи за ароматичните тутуни (I, II, III-А, III-Б, IV и V) и 5 класи за дополнителните тутуни (I, II, III, IV и V). По извршената анализа, предложено е намалување на класите на ориенталскиот ароматичен тутун на 4 класи и тоа: I, II, III и IV класа, и за дополнителните тутуни на две класи: I и II класа, со што ќе се овозможи пореална процена и вреднување на квалитетот на тутунот и трудот на тутунопроизводителите.

 

Клучни зборови: квалитет на тутун, типови на тутун, прилеп, јака, басмак, џебел