english македонски 
НАСЛОВНА ИСТОРИЈАТ НАЈНОВ ПРИМЕРОК АРХИВА КОНТАКТ


тутун 2011

 

 Karolina Kocoska, Ilija Risteski pdfs/vol 61 1-6 8. 59-62p.pdf

 

A NEW AND MORE PRODUCTIVE VARIETY OF PRILEP TOBACCO

Miroslav Dimitrieski, Gordana Miceska

University”St.Kliment Ohridski”-Bitola, Scientific Tobacco Institute-Prilep,

Republic of Macedonia, e-mail: dimitrieskimiroslav@yahoo.com; miceskag@mail.net.mk

 

НОВА И ПОПРОДУКТИВНА СОРТА ОД ТУТУНОТ ТИП ПРИЛЕП

Потребата од создавање и воведување на нови попродуктивни ориенталски сорти тутун,

со подобри квалитетни својства во споредба со постојните стандардни сорти, перманентно расте, поради што и истражувањата од ваков вид имаат континуиран карактер. Како резултат на повеќегодишната научноистражувачка работа насочена во овојправец, во одделението за Генетика и селекција при Научниот институт за тутун- Прилеп, во последниве две децении се создадени голем бројна линии тутун од типот прилеп, со мошне поквалитетни својства во однос на стандардот. Некои од нив се признати и како сорти, од кои по својата продуктивност во последниве неколку години посебно се истакнува новосоздадената сорта Прилеп 66-9/7.

 

Клучни зборови: тутун, тип, линија , сорта П 66-9/7