english македонски 
НАСЛОВНА ИСТОРИЈАТ НАЈНОВ ПРИМЕРОК АРХИВА КОНТАКТ


тутун 2011

 

 Karolina Kocoska, Ilija Risteski pdfs/vol 61 1-6 5. 31-40p.pdf

 

 

FAUNISTIC AND QUANTITATIVE ANALYSIS OF SPECIES OF THE GENUS PARAGUS

Vesna Krsteska

University”St.Kliment Ohridski”-Bitola, Scientific tobacco institute-Prilep

Kicevska bb, 7500 Prilep. Republic of Macedonia. e-mail: vkrsteska@yahoo.com

 

 

ФАУНИСТИЧКА И КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА НА ВИДОВИТЕ ОД РОДОТ PARAGUS

Ларвите на афидофагните видови на осилки муви имаат големо значење за регулирање

на бројноста на лисните вошки на тутунот. При тригодишните испитувања ги утврдивме следните видови од родот Paragus: P. quadrifasciatus, P. tibialis i P. testaceus.

Бројноста на предаторски видови од родот Paragus е во зависност од бројноста на лисните вошки, но како жители на ксерофилни и термофилни услови, значајна улога за нивниот развој имаат и климатските фактори.

 

Клучни зборови: вошки, афидофагни осилики муви, P. quadrifasciatus, P. tibialis, P. testaceus