english македонски 
НАСЛОВНА ИСТОРИЈАТ НАЈНОВ ПРИМЕРОК АРХИВА КОНТАКТ


тутун 2011

 

 Karolina Kocoska, Ilija Risteski pdfs/vol 61 1-6 3. 15-21p.pdf

 

 

THE CONTENTS OF Pb, Cd, Ni and Cr IN SOILS AND TOBACCO IN VARIOUS REGIONS OF R. MACEDONIA

Valentina Pelivanoska, Kiril Filiposki, Biljana Jordanoska

University “St.Kliment Ohridski”-Bitola, Scientific Tobacco Institute-Prilep,

Republic of Macedonia e-mail: vpelivanoska@yahoo.com;

 

 

СОДРЖИНА НА Pb, Cd, Ni И Cr ВО ПОЧВАТА И ТУТУНОТ ВО НЕКОИ РЕГИОНИ ВО Р. МАКЕДОНИЈА

Тутунот е еден од најважните култури што се одгледува во Република Македонија. Познато е дека тутунот е култура која има способност да акумулира поголема количина на одредени метали во своите вегетативни органи. Високата концентрација на овие метали може да има штетно влијание врз квалитетот на тутунската суровина, а со тоа и врз здравствената состојба на консуматорите. Тргнувајки од суштината на изнесеното ги поставивме целите на оваа студија. Истражувањата беа спроведени на почви од семејни земјоделски стопанства од повеќе позначајни локации низ републиката. Беа спроведени анализи на pН, хумус, вкупната содржина на Pb, Cd, Ni и Cr во почвата, како и концентрацијата на овие елементи во три бербени појаси на тутунскиот страк. Корелационите коефициенти меѓу вкупната концентрација на испитуваните метали во тутунот и почвите покажуваат дека постои силна врска меѓу концентрациите на бербениот појас (прв, втор и трет) со секојиспитуван метал. Статистички значајна зависност беше пронајдена помеѓу содржината на Pb во растителениот материјал (во

трите берби) и хумус, глина, како и содржина на кадмиум, цинк, никел и бакар во почвата. Сите други резултати покажуваат дека содржината на Pb, Cd, Ni и Cr во почвата немаат влијание врз нивната акумулација во тутунските листови. Добиените концентрации на испитуваните метали се во согласнст со стандардите и се под дозволените граници.

 

Клучни зборови: почва, Pb, Cd, Ni, Cr, тутун