english македонски 
НАСЛОВНА ИСТОРИЈАТ НАЈНОВ ПРИМЕРОК АРХИВА КОНТАКТ


тутун 2010

тутун 2010 pdfs/vol 60 7-12 7..pdf

 

EXAMINING THE RESPONSE OF SOME PERSPECTIVE LINES BURLEY TOBACCO VARIETIES TO ECONOMICALLY IMPORTANT VIRAL PLANT DISEASES

Yonko Yonchev, Yovko Djulgerski, Marina Drumeva – Yoncheva

Tobacco and Tobacco Products Institute, 4108 Markovo, Plovdiv, Bulgaria

e-mail: ionkogi@abv.bg

 

ИСТРАЖУВАЊЕ НА РЕАКЦИЈАТА ОД НЕКОИ ПЕРСПЕКТИВНИ ЛИНИИ НА ТУТУНОТ ОД ТИПОТ БЕРЛЕЈВРЗ ЕКОНОМСКО ВАЖНИ ВИРУСНИ БОЛЕСТИ

Истражувањето беше извршено во периодот од 2008 до 2010 година на опитното поле од Институтот за тутун и тутунски призводи –Марково. Во опитот беа вклучени осум перспективни линии тутун од типот берлеј(1354, 1478, 3199, 2131, 1435, 3149, 1409, 1421), со различен степен на отпорност кон вирусни заболувања. Сортата 1354 беше користена како контролен генотип. Сите примероци беа тестирани на природна и на вештачки заразена површина. Процентот на инфекција од вирусот на бронзена некроза на тутунот (TSWV), цртичеста некроза на тутунот или т.н. компиров Y вирус (PVY) и мозаикот на тутунот (TMV) се пресметани врз основа на набљудуваните симптоми. Од добиените резултати на истражувањето се констатира дека ниту една од истражуваните линии не е отпорна на TMV, PVY и TSWV, а сите линии на тутун беа нападнати од вируси до одреден степен.

Клучни зборови: тутун, линии тутун од типот берлеј TSWV, TMV, PVY, природна и вештачки заразена површина, процент на инфекција, вирусни заболувања.