english македонски 
НАСЛОВНА ИСТОРИЈАТ НАЈНОВ ПРИМЕРОК АРХИВА КОНТАКТ


тутун 2010

 тутун 2010 pdfs/vol 60 7-12 6..pdf

 

TOBACCO REACTION TO TOXIC METABOLITES OF THE PATHOGEN PHYTOFTHORA PARASITICA VAR. NICOTIANAE

Petre Taskoski, Gordana Miceska, Miroslav Dimitrieski

University”St.Kliment Ohridski”-Bitola, Scientific Tobacco Institute-Prilep

Kicevski pat bb. 7500 Prilep, Macedonia, e-mail: ptaskoski@t-home.mk

 

РЕАКЦИЈА НА ТУТУНОТ СПРЕМА ТОКСИЧНИТЕ МЕТАБОЛИТИ ОД ПАТОГЕНОТ PHYTOFTHORA PARASITICA VAR. NICOTIANAE

Во фитопатолошката лабораторија како и во in vitro лабораторијата при Научниот институт за тутун од Прилеп, вршени се испитувања за присуството на токсични материи во инокулумот од патогенот Phytophthora parasitica var. nicotianae како и на нивното влијание врз тутунското растение, oдносно дали овие токсични метаболити причинуваат одредени некротични реакции или други оштетувања кајрастението-домаќин. Направена е споредба на симптомите коишто се појавија како резултат на влијанието на токсичните метаболити и симптомите причинети од самиот патоген. Како инокулум беа користени суспензија пoдготвена од мицелија на габата и филтрат како селективен агенс добиен од габата одгледувана на течна хранлива подлога, којпотоа е филтриран низ филтер-хартија и бактериолошки филтер со порозност од 0,22 микрона. За испитување беа користени листови од видот N. nesophila и листови од две ориенталски и една берлејска сорта од N. tabacum. Инокулирањето е извршено  со поставување на капка од инокулумот на површината од листот и со потопување на основата од листот во користениот инокулум. Кајинокулираните листови по двете методи (со капка и со потопување) и со двата инокулума, можеше да се забележи разлика во развојот на некрозата која се појавуваше по површината на листовите. Некрозата се ширеше многу побрзо кајлистовите кои беа инокулирани со суспензија подготвена од мицелија на патогенот, каде и процентот на оштетено лисно ткиво беше повисок, а побавно кајлистовите инокулирани со селективниот агенс. Симптомите појавени по површината на листовите причинети од токсичните метаболити на патогенот не се разликуваа од оние кои беа причинети од самиот патоген. Целта во ова истражување беше да се провери инфективноста на токсичните материи што ги ослободува патогенот и разликата во оштетената лисна површина причинета од двата користени инокулума.

 

Клучни зборови: тутун, патоген, токсини, инокулум, суспензија