english македонски 
НАСЛОВНА ИСТОРИЈАТ НАЈНОВ ПРИМЕРОК АРХИВА КОНТАКТ


тутун 2010

тутун 2010 pdfs/vol 60 7-12 5..pdf

 

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE CAUSAL AGENT OF BROWN SPOT DISEASE IN NATURAL CONDITIONS

Biljana Gveroska

University”St.Kliment Ohridski”-Bitola, Scientific Tobacco Institute-Prilep

Kicevski pat bb, 7500 Prilep; e-mail: gveroska@t-home.mk

 

МОРФОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕДИЗВИКУВАЧОТ НА БОЛЕСТА

КАФЕНА ДАМКАВОСТ ВО ПРИРОДНИ УСЛОВИ

Alternaria alternata е доста варијабилен вид, чии морфолошки карактеристики можат да

зависат од влијанието на еколошките фактори. Најчесто, мерењата се вршат во чиста култура од габата. Но, целта на овие истражувања беше да се дадат податоци за нејзините морфолошки карактеристики во природни услови, односно во инфицирани тутунски листови. При микрскопските мерења беше утврдено дека во овојслучајтаа има потенки хифи, а конидиофорите се пошироки и подолги отколку во чиста култура. Исто така и конидиите се со поголеми димензии, со поголем бројнапречни и надолжни септи, а имаат и коси септи. Формираат подолги низи, со 3-7 конидии.

 

Клучни зборови: Alternaria alternata, тутун