english македонски 
НАСЛОВНА ИСТОРИЈАТ НАЈНОВ ПРИМЕРОК АРХИВА КОНТАКТ


тутун 2010

  pdfs/vol 60 7-12 1..pdf

MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF SOME DOMESTIC AND INTRODUCED BURLEY TOBACCO VARIETIES (LINES) IN AGROECOLOGICAL CONDITIONS OF PRILEP

Ilija Risteski, Karolina Kocoska 1, Žarko Hristoski 2

1University”St.Kliment Ohridski”-Bitola, Scientific Tobacco Institute-Prilep,

Kicevskа bb 7500 Prilep, Republic of Macedonia, e-mail: ilija.r@t-home.mk

2AD Tobacco Combine-Prilep

 

МОРФОЛОШКИ СВОЈСТВА НА НЕКОИ ДОМАШНИ И СТРАНСКИ СОРТИ (ЛИНИИ) ТУТУН ОД ТИПОТ БЕРЛЕЈОДГЛЕДУВАНИ ВО АГРОЕКОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ВО РЕОНОТ НА ПРИЛЕП

Истражувањата направени во 2008 и 2009 во агроеколошките услови на Прилеп со 6 домашни и странски сорти (линии) тутун од типот берлејбеа поттикнати од потребите на македонската фабрикација за суровина од овојтип, која во моментов целосно се увезува. Овие истражувања покажаа дека и во реонот на Прилеп, којне важи за реон погоден за производство на типот берлеј домашните сорти Пелагонец ЦМС F1 и Б-98/N ЦМС F8, можат да се одгледуваат со успех. Резултатите од бројот и димензиите на анализираните листови (5 от, 10 от и 15 от ) упатуваат на тоа дека од овие сорти можат да се очекуваат добри приноси и квалитет карактеристични за овојтип тутун.

 

Клучни зборови: тутун берлеј производство на берлеј