english македонски 
НАСЛОВНА ИСТОРИЈАТ НАЈНОВ ПРИМЕРОК АРХИВА КОНТАКТ


тутун 2010

 

pdfs/vol 60 1-6 8..pdf

 

MORPHOLOGY AND BIOLOGY OF PARAGUS QUADRIFASCIAT US

Vesna Krsteska

University”St.Kliment Ohridski»-Bitola, Scientific Tobacco Institute-Prilep, Kicevskа bb 7500

Prilep. Republic of Macedonia.e-mail: vkrsteska@yahoo.com

 

МОРФОЛОГИЈА И БИОЛОГИЈА НА PARAGUS QUADRIFASCIATUS

P. quadrifasciatus e облигатен афидофаген вид и има значајна улога во биолошката контрола на лисните вошки во природните агроекосистеми.Во сите години од нашите испитувања овојвид е утврден како предатор на лисната вошка M. persicae на тутунот. Овојвид спаѓа меѓу најмалите осолики муви. Имагата се кратки и со темна боја. Абдоменот е црн. Првиот и вториот стомачен сегмент се исто така црни. На останатите сегменти од стомакот видливи се две поизразени, жолто-бели, попречни пруги. Во лабораториски услови имагата живеат 6-7 дена.Женките ги несат јајцата поединечно, на

опачината од тутунските листови меѓу колониите на лисните вошки. Јајцата се овални, со кремова боја, со должина од 0,5 до 0,6 mm. Eмбрионалниот развојсе одвива за 3 дена.Штотуку испилената ларва е скоро безбојна до светлобежова, назабена по површината на телото. Со текот на развитокот ларвата добива кафена боја, со изразени боцки на сегментите.Ларвите уништуваат голем бројна вошки. Лакомоста е зголемена за време на вториот степен, а посебно во третиот ларвен степен. Стадиумот ларва просечно се одвива за 8 дена. Куклите се жолтеникавокафени и боцкави. Стадиумот кукла се одвива за 5 до 7 дена.Според нашите проучувања, развитокот на една генерација од јајце до имаго се одвива во период од 16 до 19 дена.

Клучни зборови: осилки муви Paragus quadrifasciatus, лисни вошки M. persicae