english македонски 
НАСЛОВНА ИСТОРИЈАТ НАЈНОВ ПРИМЕРОК АРХИВА КОНТАКТ


тутун 2010

 

  pdfs/vol 60 1-6 6..pdf

 

THE USE OF GLYPHOSATE (N-(PHOSPHONOMETHYL) GLYCINE) IN SUCKER CONTROL OF TOBACCO

Hristo Bozukov

Tobacco and Tobacco Products Institute-Plovdiv4108 Markovo, Bulgaria

e-mail: h_bozukov@abv.bg

УПОТРЕБАТА НА ГЛИФОСАТ (Н-(ФОСФОНОМЕТИЛ) ГЛИЦИН) ПРИ КОНТРОЛАТА НА ФИЛИЗИТЕ

Поткршувањето на цветни китка е културна традиција која гарантира висок економски ефект со зголемен принос и квалитет. Во нормални услови на растење, на врвот од тутунското растение се појавува силно формирање на филизи. Отстранувањето на цветните китки и филизите се врши на 2 начина: механички (рачно или со специјална техника) и хемиски (со примена на физиолошки активни супстанции –ФАС). Според нивното влијание врз филизите, ФАС се поделени на контактни и системични. До сега, од производите со системична активност се користеа солите на калиум или халлеин и од малеик хидразид (МН). По истекот на рокот за нивната употреба во Бугарија, не постојат други системични препарати кои би ги замениле. Целта на ова истражување е да се проучат можностите за примена на хербицидот глифосат покрајнеговата примена како хербицид и за контрола на филизите. Оваа употреба има висока техничка и економска ефекасност, без фитотоксичен ефект врз растенијата.

 

Клучни зборови: тутун, отстранување на филизи, контрола на филизи, активни супстанци.