english македонски 
НАСЛОВНА ИСТОРИЈАТ НАЈНОВ ПРИМЕРОК АРХИВА КОНТАКТ


тутун 2010

 

pdfs/vol 60 1-6 4..pdf

 

INFLUENCE OF SOME SOIL PARAMETERS ON Cu AND Zn CONTENTS IN THE ORIENTAL TOBACOO

Valentina Pelivanoska, Kiril Filiposki, Biljana Jordanoska

University “St.Kliment Ohridski”-Bitola, Scientific Tobacco Institute-Prilep,

Republic of Macedonia e-mail: vpelivanoska@yahoo.com.

 

ВЛИЈАНИЕ НА НЕКОИ ПОЧВЕНИ ПАРАМЕТРИ ВРЗ СОДРЖИНАТА НА Cu И Zn ВО ОРИЕНТАЛСКИОТ ТУТУН

Концентрациите на металите во почвата се поврзани со геохемиските и биолошките, циклуси, како и антропогените влијанија, пред сéиндустриските и земјоделските активности, транспортот и управувањето со отпадот. Тутунот лесно може да акумулира некои тешки метали во своите листови. Цели на оваа студија беа одредувања на концентрациите на бакар и цинк во листовите ориенталски тутун произведен во различни производни реони од Македонија, како и утврдување на влијанието на поважните почвени (хемиски и физички) параметри врз концентрацијата на истите. Содржината на тешките метали во тутунот е под влијание на многу фактори меѓу кои: типот на почвата, почвената реакција, примената на пестициди кои содржат метали, како и од третирањето на почвата, вклучувајќи ги ѓубрињата и бербениот појас. За реализација на поставените цели беа земени 50 почвени примероци од различни локации во Македонија, семејни фарми кои одгледуваат ориенталски тутун. Направена е корелација меѓу почвените параметри и вкупната концентрација на Cu и Zn од трите бербени појаси (долен, среден и горен) на тутунското стебло. Добиените резултати покажуваат дека постои силна корелација меѓу концентрациите на двата испитувани метали во трите појаси и дека акумулацијата на овие метали во тутунските листови не е под влијание на нивната содржина во почвата. Концентрација на Cu и Zn во испитуваните почви и тутун е под дозволените граници.

 

Клучни зборови: Cu, Zn, корелација, почвени параметри, тутун