english македонски 
НАСЛОВНА ИСТОРИЈАТ НАЈНОВ ПРИМЕРОК АРХИВА КОНТАКТ


тутун 2010

  pdfs/vol 60 1-6 12..pdf

BALANCE OF TOBACCO IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Mile Pesevski, Blaze Filiposki, Dragic Zivkovic, Snezana Stojanoskа

This scientific paper is a part of the master thesis presented by Blaze Filiposki on 28th May 2010 at the Scientific Tobacco Institute, Prilep, R. Macedonia

Mile Pesevski, Ph.D., Full Professor, Faculty of Agricultural Science and Food, Skopje, R. Macedonia

Blaze Filiposki, MA, Scientific Tobacco Institute, Prilep, R. Macedonia

Dragic Zivkovic, Ph.D., Full Professor, Faculty of Agriculture, Belgrade, R. Serbia

Snezana Stojanoska, Ph.D., Associate Professor, Scientific Tobacco Institute, Prilep, R. Macedonia

БИЛАНС НА ТУТУНОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Во трудот се користени главно статистички податоци за количеството на произведен,

потрошен, извезен и увезен тутун во периодот од 2001 до 2010 година. Врз база на овие податоци авторите прават биланси на понудата и побарувачката на тутун. По дефиниција, билансот е разликата помеѓу понудата и побарувачката на тутун и производи од тутун. Билансот го прикажуваат во материјален и финансиски израз. Авторите утврдиле дека, главно, на пазарот на тутун во Република Македонија се нуди поголемо количество отколку што се бара, но и дека во одредени периоди има поголема побарувачка од расположливото количество. Анализата на билансот во вредносен израз покажала дека во целиот истражуван период билансот е негативен, т.е. вредноста на побарувачката на тутун е за 158,2% повисока од вредноста на тутунот и производите од тутун што се нудат на македонскиот пазар.

 

Клучни зборови: побарувачка, понудувачка, била