english македонски 
НАСЛОВНА ИСТОРИЈАТ НАЈНОВ ПРИМЕРОК АРХИВА КОНТАКТ


тутун 2010

pdfs/vol 60 1-6 11..pdf

 

EFFECTS OF THE HERBICIDE NAPROPAMIDE ON THE SOIL MICROFLORA IN TOBACCO BEDS

Yordanka Kartalska 1), Teodora Dekalska 2), Shteliyana Kalinova 1), Krasimira Sapundzhieva 1)

1)Agricultural University of Plovdiv. e-mail: s_kalinova@yahoo.com

2)Tobacco and Tobacco products Institute of Plovdiv. 4108 Markovo, Bulgaria

 

ВЛИЈАНИЕТО НА ХЕРБИЦИДОТ НАПРОПАМИД ВРЗ ПОЧВЕНАТА МИКРОФЛОРА ВО ТУТУНСКИТЕ ЛЕИ

Употребата на хербицидите има значително влијание врз различните микробиолошки процеси во почвата. Во зависност од типот на почвата и применетата концентрација, тие

можат да ја изменат количината на микрофлората за одреден временски период. Целта на ова истражување беше да се утврди влијанието од хербицидот напропамид врз поважните групи на микроорганизми во почвата за време на производството на расад од

крупнолисни тутуни, како и влијанието на временските услови врз овојпроцес. Примероци од почвата се земaни на 1-, 7-, 15-, 30- и 60-от ден по внесувањето на препаратот. Констатирано е дека Девринол 4Ф има директно влијание врз главните групи на почвени микроорганизми. По 30 дена од третирањето со препаратот, влијанието на хербицидот е незначително.

 

Клучни зборови: хербициди, почва, тутун, Девринол 4Ф